top of page

INTEGRITETS-POLICY

Aliant värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. 

INTEGRITET & SEKRETESS.

Kontakt

+46 709 12 35 04

Behandlingen av personuppgifter

Aliant värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Aliant AB (559278-2212) är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker. Aliant ansvarar för den behandling som sker på våra webbplatser (aliant.se samt aliant.recman.se) och andra kommunikationskanaler (telefon, e-post och sociala medier samt avtal och formulär i pappersformat).

 I vår Integritetspolicy får du möjlighet att läsa mer om:

· Vilka personuppgifter vi behandlar

· För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter

· Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter

· Hur länge vi sparar dina personuppgifter

· Dina rättigheter som registrerad

När sker behandling av personuppgifter?

Aliant behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster.

  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev m.m.

  • när du anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier.

  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor.

  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför.

  • när du är leverantör till oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi registrerar primärt kontaktuppgifter som den registrerades namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och e-postadress. För företagsföreträdare eller organisationsföreträdare registrerar vi primärt namn på kontaktpersoner, befattning och avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna till Aliant.​

Om du vid anmälan till seminarium eller liknande aktiviteter anger att du önskar viss kost eller har andra önskemål, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss och kommer att hanteras av berörda personer på Aliant. Uppgifter om kost raderas omedelbart efter att själva träffen eller mötet skett.

I vissa fall kan det vara så att du som konsult/kund lämnar så kallade känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av speciellt integritetskritiska personuppgifter. Men om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi endast att behandla dessa i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.

Denna typ av uppgifter behandlas med särskild vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet.

Ibland behandlar Aliant också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får Aliant tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil. Aliant får inte någon djupare tillgång till din Linkedinprofil. I det fall du går vidare i en urvalsprocess kan Aliant komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att Aliant kan komma att behandla resultat från personlighets- och kompetenstester som du genomfört i samband med en urvalsprocess.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar hos oss registreras i våra system och används för det ändamål den del av vår verksamhet som den är avsedd för.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Aliant ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund/konsult/leverantör eftersom vi har ett avtal med dig. För att kunna marknadsföra våra uppdragsgivare och förmedla våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar även uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Vi använder din information för att kunna kontakta dig, för att skicka information och nyhetsbrev till dig. Vi skickar information till dig med stöd av en intresseavvägning och Aliants berättigade intresse är att upprätthålla en affärsmässig relation med dig som kund/konsult/leverantör. Detta för att kunna kommunicera med dig i din yrkesroll rörande information som vi tror kan vara av intresse för dig.

Om du i stället för ovan angivna ändamål har lämnat ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter gällande kommunikation av information samt marknadsföring, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Aliant kan även vara skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att följa bokföringslagstiftning.

När du söker lediga uppdrag, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Den information du lämnar till Aliant kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför Aliant som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är Aliant personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden.

Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Aliants instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Aliants instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part om vi inte har ett uttryckligt tillstånd till det.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara din intresseanmälan till oss.

 

Vår strävan är att ta bort alla personuppgifter som inte längre används till det ändamål vi har samlat in det för senast två år efter användandet. Vi kommer eventuellt att lagra uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Aliants rättsliga intressen. Avidentifierade uppgifter kan vi komma att spara för statistikändamål.

Vilka rättigheter har du?

I det följande ges en sammanfattning av dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslag. Verkställande av dina rättigheter är gratis och du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till adresserna som anges i slutet av detta dokument. Verkställandet går även att göra genom att logga in på ditt befintliga konto via aliant.recman.se.

1. Återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

2. Rätt till tillgång

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

3. Rätt till rättelse:

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

4. Rätt till radering:

Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter.

Detta gäller när:

· Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för

· Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling

· Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling

· Personuppgifterna behandlats utan laglig grund

En rättslig förpliktelse kräver radering, och Aliant omfattas av sådan plikt.

Aliant raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Aliant inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Rätt till begränsning av behandling:

Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av Aliant behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Aliant därmed måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet:

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Aliant överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål:

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i Aliant Integritetspolicy

Aliant förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på www.aliant.se.

Hur kan du kontakta oss?

Du kan kontakta oss via följande kommunikationskanaler:

Personuppgiftsansvarig:

Nicholas.uusitalo@aliant.se

Via post:

Aliant AB

Kämpegatan 8

411 04 Göteborg

​​

Besökaridentifiering – cookies och loggar

Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser, men detta går inte att spåra till enskilda personers användande. Vi använder oss av kontaktformulär på våra sidor där du som användare själv kan välja att fylla in din epost-adress för att bli kontaktad. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter i enlighet med vår ”Behandling av personuppgifter”, läs mer ovan.

 

För att tillse att Aliants webbplatser sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies (små textfiler som lagras på användarens dator). Du hittar mer information om hur vi använder "cookies" i vår cookie policy.

Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, Aliant har lite eller ingen kontroll över detta. Aliant tar inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Cookies policy

”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar vilket gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Aliant använder cookies för att ge våra besökare på webbplatsen den bästa möjliga användarupplevelsen. Vi använder också tredjepartscookies för att med Google Analytics mäta besökarantal, hur länge besökaren stannar på webbplatsen, registrera trafikkälla m.m. Vi använder även Google Tag Manager.

Aliant kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses. Statistiken ligger till grund för att vi baserat på data, ska kunna optimera innehållet för besökarna. Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande.

bottom of page